KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla klientów/kontrahentów

ST-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Przemysłowa1
98-300 Wieluń

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: ST-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przemysłowa 1, 98-300 Wieluń, NIP: 8320003257, REGON 008113169  Tel./fax +48 43 842 4199 Kom. 693 012 300 e-mail: transport@sttrans.com.pl
2. Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji stosunków gospodarczych wynikających z zawartej umowy lub wynikających z działań zmierzających do zawarcia umowy.
4. Państwa dane możemy przekazać podmiotom współpracującym (takim, jak np. księgowość, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki) lub powiązanym. 
5. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych z państw trzecich (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
6. Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
7. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możliwość zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie.
8. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Państwa danych.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Natomiast, niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.
Napisz do nas

Za pomocą poniższego formularza
lub na transport@sttrans.com.pl
Bezpośrednio pod adresem:

ul. Przemysłowa 1
98-300 Wieluń

Tel./fax +48 43 842 4199
Kom. 693 012 300

NIP: 8320003257
REGON 008113169
KONTAKT INDYWIDUALNY
 
------

ST-TRANS

98-300 Wieluń ul. Przemysłowa 1
Tel./fax +48 43 842 4199
Kom. 693 012 300

transport@sttrans.com.pl
ST-TRANS 2020